Stellaria borealis

Stellaria borealis [1]

Specimen(s): 98