Ambrosia trifida

Ambrosia trifida [1]

Specimen(s): 84