Women's Hockey hosts St. Catherine

February 3 at 2 pm []
St. Peter, Minn.

Women's Hockey hosts St. Catherine St. Peter, Minn.

T 3-3 (OT) | Recap

The Gustavus women's hockey team hosts St. Catherine on Jan. 13.

AudiencePublic
Contactsportsinfo — 507-933-7647
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department