M. Hockey vs. Univ. of Wisconsin-Superior

January 9, 2009 at 7:059 pm[1h 55m]
Lund Center

M. Hockey vs. Univ. of Wisconsin-Superior Lund Center

L 4-5 (OT)

The Gustavus Adolphus men's hockey team will host the University of Wisconsin-Superior at Don Roberts Ice Rink in the Lund Center on January 9 at 7:05 pm.

AudiencePublic
ContactTim Kennedy
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department