Men's Basketball

Recent Scores
1 p.m.  Clock Icon
Minneapolis, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
7 p.m.  Clock Icon
St. Peter, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
1 p.m.  Clock Icon
St. Peter, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
1 p.m.  Clock Icon
Northfield, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
7 p.m.  Clock Icon
Northfield, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
1 p.m.  Clock Icon
St. Peter, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
7 p.m.  Clock Icon
Collegeville, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
1 p.m.  Clock Icon
St. Paul, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
7 p.m.  Clock Icon
St. Paul, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
1 p.m.  Clock Icon
St. Peter, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
5:15 p.m.  Clock Icon
Moorhead, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
1 p.m.  Clock Icon
Arden Hills, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
7 p.m.  Clock Icon
Winona, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
7 p.m.  Clock Icon
St. Peter, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
1 p.m.  Clock Icon
St. Peter, Minn. Location Pin Icon
Men's BasketballBasketball Icon
Angle Left IconAngle Right Icon